Георгиевская ленточка

Лакцы — один из коренных народов Дагестана. Лакцы исторически проживают в центральной части Нагорного Дагестана. Этнокультурная территория лакцев именуется как Лакия и состоит из Лакского, Кулинского и Новолакского раонов.

Сибирлия (Из Сибири)

16.09.2015 08:12 admin Ккурккуллал Зайду 1012

Аман на барзу хьурдай лахъну гьава бувайсса,
К1ля муруллуй щяивк1ун, шаравунай уруган.

Ца шанма махъ чичивияв дардирал дурц1у дак1нил,
Хъяшхъармарч1ал бак1рава хъахъи т1ут1ив аьт1унсса.

Лух1и нухлил ялату уругарча къурувай,
Иттату оьттул мукьал Бярдай бяр буц1инссия.

Хьурдай, заллу, на чит1у, мизитраву кюру бан,
Кюрттараву щяивк1ун, мюталимтал ххал буллан.

Дардирдал ч1ярушиврул, пикри гьарзану баврил,
Урандалул къаугьан, на нигьач1ий ик1ара.

Лахъисса ссуттил хьхьурдай шанан утту бишару,
Пикрирдай дак1 дунура, чани хьуну жун лякъай.

Буслай бусан къашайсса х1ал бури ттул чурххирай,
Ккавккун к1ул къабуваннав ттул дуснан ва душманнан.

Лещан дуван къашайсса дак1ниц1ух ларч1сса ц1арал
Ччукъаччайсса чурххирай аьжаившиву дара.

Намрудлул ц1у кундари ларч1нагу ччукъаччайсса,
Я нару, кунний бардан: кьазап бури ттул чурххай.

Ттул дак1ниц1ух ларч1сса ц1у ттул дустуран к1улния,
Мирза Сулайман хьхьич1ну лаххаврий буккансия.

Ттуйва ттун ц1ими хъанай, ц1уну дак1нил бувавай,
Хъюхъу ярундил бавай, хъяхъа таривав чайсса?

Таривавли ччуччайсса арши бакъа ва ттул чурх,
Къаччивахха, ттул заллу, Сибир аьрщарай лич1ан.

Ца нах1ала бан хьурдай Зулалдил дяркъу щинал,
Дак1ниц1ух ларч1сса ц1арал лама къалещай ккаккан?

Даим жул зуйн лаххаву ххювагу чаклил хъирив,
Дагъусттан зунттавусса абдалтал нукьабаътал!

Кумаг бара жуц1ун, леххаврийгу буккира!

Зунттуявав ва ттул дак1, ттурлу яла къалагай,
Ттурулливъявав яру, к1унт1ат1исса къабац1ай.

Гьуя-гьарай т1аврил тти бувк1мур зана бик1анхрав?
Буккавияв жу Лаккуйн, ккаккавивавли Ккурккул?
Щявагу бик1авував ц1у мизитрал хъун ккурч1ав?

Алжаннул ккурккай Ккурккул, ккурч1а ххуй бай
жамааьт!
Васиятри жул зухьсса: дуаьлуву аманат!

Нахагь сагьсса баярча, жуц1ун кумаг бувара,
Ливт1унни т1ий баярча, кьулгьу-алх1ам буккира!

Ят1ул ккурмузул ахъру, даххана хъюртул мурхьру,
Дяркъу щинал щаращив кьабивтсса мяйжанссарвав?

Лахъину дурсса ссавур ят1ул мусилли чайхха,
Тти жугу дан багьунни, ссайн буккайрив ххал буван.

Аманатри, уссурвал, пашманшиву мадару,
Шава шаний ивк1уну, х1атталлив гьав хьуманай.

Аллагьнайн щукру бара, лухччи-ссав дуц1ин уксса,
Гъужихъал Аьбдурах1ман къуллугъиран уллусса.

Аллагьнал амру буна, цува дурккусса уна,
Ссавур дакъул вай махъру циривавли мачари!

Цибанссарив къак1улну, бан-битан бухлагаврил,
Къумасса дак1нивату бувккун лавгсса махърури.

Ц1у дагьандав ц1унт1айндайн, чил ка хьундав
чачандайн,
Залимнал зулму ливккун, кьазаф хьундав Сугъурдай.
Т1илит1и т1аоньдалул , Куссурхъи ц1уц1аврил
Лияндав, лирну гьандав: лирди миннал дуниял.

Параннугу дагьаннав Патааьлил ц1у къатрайн,
Аьзабирай лич1аннав Аьбдулмажид абадлий.

Миннац1ун бакьуну т1ий, кьарид хьуннав Кьарахъи.
Ми циняв савав хьуну Сибир хъури Гъумучи.

Гъагъан бури Гъумучи, гъалбурц1ирал дак1русса,
Махъун кару дарх1уну, сибирлийн бачин бувну.

Уссу-ссухълу къабивтун, мизит, ккурч1а кьабивтун,
Цукуннивав бик1айсса Тумиский губерналий?

Асилми аьс бувунни, цаппарава ливт1унни,
Ссук1урай ссук1ул бакъа, х1атталлив кьулгьу бакъа.

Вай ч1явуми бувгьунни гьуя-гьарай хъиривну,
Цаппарасса мискинтал тахсир бакъа бувгьунни.

Бачин буври къучагьтал гъюжу дурк дак1урдищал
Щурагьату, Хасаврайн, Хасаврая К1апк1айлийн,
К1апк1айлия Ростоврайн, Ростоврая Харьковлийн,
Харьковлия Москавлийн, Москавлив х1урх1а хьури.

Москавлий шагьрулуву мукьва зуруй бавц1уну,
Интту ппарахут1 бувккун Сибирлив бачин банц1а.

Чича ина, жул заллу, шаппайн к1ура баяву,
Гъюжу дурк дак1урдищал гъурватирай къалич1ан.

Аьжаившиву дара Бах1ик1уллал Х1ажинай ,
Тамашагу бувара Ккул-Хъусрал бурттигьалтрай,
Миннаяргу ах1макьсса миннац1ун бавкьуминнай,
Бунт дуван бак1райн лавсун, вай халкь бири-бат бувсса.
Утти бири-бат хьунни Дагъусттан мюрщи щархъу,
Шимал ухссавнил чулийн машиналий бивчунни.


Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!


Последние новости

Новые материалы

Мы ВКонтакте